Programmalijnen

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten

In 2021:
- Zijn we gestart met de wijkaanpak in de Bloemenwijk Schijndel en Veghel Zuid om de leefbaarheid te verbeteren. Deze aanpak is verankerd in de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeente en huurdersverenigingen. De uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor vormen het startpunt voor gesprek in beide wijken, waarbij actieteams (met inwoners, woningcorporaties, welzijn, politie en gemeente) samenwerken om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren. In beide wijken zijn de eerste successen behaald. Op basis van de ervaringen en resultaten uit 2021 verstevigen corporaties en gemeente de samenwerking op leefbaarheid met een gezamenlijke leefbaarheidsagenda, die begin 2022 vormgegeven wordt.
- Hebben we diverse inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert, ondersteund via het leefbaarheidsbudget.
- Zijn de eerste stappen gezet in de voorbereiding op de vervolgmeting van de leefbaarheidsmonitor in 2022.
- Hebben we het afgelopen jaar actief geparticipeerd in het Regiodealprogramma "Leefbaarheid in de Dorpen"

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39