Programma's

1 Veiligheid

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren.

Stichting Halt

2019

14

13

2020

11

12

Winkeldiefstallen

CBS-Diefstallen

2019

0,7

2,0

2020

0,9

1,9

Geweldsmisdrijven

CBS-Criminaliteit

2019

3,2

4,6

2020

2,5

4,4

Diefstallen uit woning

CBS-Diefstallen

2019

1,8

2,2

2020

1,4

1,8

Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte)

CBS-Criminaliteit

2019

4,4

6,1

2020

5,0

6,5


Toelichting: Indicatoren van CBS zijn per 1.000 inwoners.

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.

Indicator

Bron

Streefwaarde

Jaar

Realisatie

Jaar 

Realisatie

Veiligheidsbeleving eigen buurt

Veiligheidsmonitor

7,5 (1 tot 10)

2019

7,8

2021

7,8

Leefbaarheid woonbuurt

Veiligheidsmonitor

7,7 (1 tot 10)

2019

7,9

2021

7,8

Voelt zich wel eens onveilig

Veiligheidsmonitor

25,0%

2019

28,8%

2021

28,7%

De streefwaarde is minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.

Lasten

x €1.000
Begroot € 7.086
Gerealiseerd € 6.829
Afwijking € 257
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39