Algemeen

Voorstel

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022

Gelet op artikel 197 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vast te stellen met een positief jaarrekeningresultaat 2021 van € 13.185.000.

2.   Het jaarrekeningresultaat 2021 als volgt te bestemmen:

a. Overheveling van ontvangen rijksmiddelen jeugd € 1.370.000
b. Tonk-gelden (corona) € 616.000
c. Ontvangen middelen algemene uitkering (decembercirculaire 2021) € 750.000
d. Rijksbijdrage corona compensatie t.b.v. kunst- en cultuursector € 448.000
e. Ontwikkelopgave werkatelier GOEP VTH € 276.000
f.  Invoering Wet kwaliteitsborging € 48.000
g. Invoering omgevingswet € 514.000 (dekking beschikbaar in algemene risicoreserve)
h. Volkshuisvestingsbeleid € 30.000 (dekking aanwezig in algemene risicoreserve)
i.  Organisatieontwikkeling € 122.000
j.  Inburgering € 299.000 (€ 28.000 dekking aanwezig in algemene risicoreserve)
k.  Laaggeletterdheid € 82.000 (€ 14.904 dekking aanwezig in algemene risicoreserve)
l.  Stelpost Ons Middelbaar Onderwijs € 157.000 (dekking aanwezig in algemene risicoreserve)
m. Zorg en veiligheid € 35.000n.  Participatiewet Leenbijstand en Overige Bijdragen € 30.000
o.  Individuele voorziening Natura Jeugd maatwerkdienstverlening € 621.000 (dekking aanwezig in reserve sociaal domein)
p.  Digitale toegankelijkheid, programma inclusie € 25.000 (dekking aanwezig in reserve sociaal domein)
q.  Toeslagenaffaire € 60.000
r.  Storting in de algemene risicoreserve € 9.092.000

3. Grondexploitaties:

a. De grondexploitaties vast te stellen die opgenomen zijn in de rapportage individuele complexen jaarrekening 2021 nl. 8311 Veghel – ’t Ven, 8313 Veghel – Veghels Buiten, 8315 Veghel – Rembrandtboulevard,  8320 Veghel – Stadshobbywerkplaats, 8321 Veghel – LTS, 8341 Zijtaart – Zuid, 8345 Mariaheide – Steenoven II, 8346 Mariaheide – Mariahof, 8350 Erp – Bolst, , 8366 Schijndel – Vossenberg, 8370 St. Oedenrode – Sluitappel-Noord/Dijksteegje, 8376 Boskant – Kremselen, 8378 Sint Oedenrode – Zwembadweg, 3270 Veghel – D’n Dubbelen, , 3271 Veghel – Doornhoek, 3272 Veghel – De Kempkens, 3280 Erp – Molenakker II, 3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase, 3286 Schijndel – Duin III Noord.

b. De grondexploitaties af te sluiten zoals opgenomen in de rapportage individuele complexen jaarrekening 2021 nl. 8318 Veghel -Vijfmaster ,  8319 Veghel – Franciscusschool,  8355 Boerdonk – Korstenhof,  8360 Keldonk – Keldonkse Morgen

4. Akkoord te gaan met de overboeking naar 2022 van de restantkredieten tot een bedrag van € 58,4 miljoen voor uitgaven en € 14,4 miljoen voor inkomsten. Daarnaast stellen wij voor eenmalige budgetten over te hevelen naar 2022 voor een restantbudget van € 6,2 miljoen.  

5. Opheffen van de bestemmingsreserve “Tijdelijke bestemmingsreserve, overig” en de resterende middelen van € 1,1 miljoen van deze reserve toe te voegen aan de algemene risicoreserve.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022

De raad voornoemd,

De griffier,

A.F.J. Franken

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39