Financiën

Balans

Op de balans zie je aan de linkerkant de bezittingen (activa) van de gemeente en aan de rechterkant hoe de bezittingen zijn gefinancierd (passiva)

Balans per 31-12-2021 (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

31-12-2021

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa:

Vaste passiva:

Immateriële vaste activa

417

419

Algemene reserves

72.719

81.606

Materiële vaste activa

207.677

226.665

Bestemmingsreserves

50.332

44.295

Financiële vaste activa

10.761

9.538

Gerealiseerd resultaat

9.432

13.185

Voorzieningen

65.433

58.996

Vaste schulden > 1 jaar

128.037

102.921

Voorraad - Bouwgronden in exploitatie

118.709

91.770

Netto vlottende schulden < 1 jaar

31.922

45.747

Kortlopende vorderingen

35.147

29.856

Overlopende passiva

30.054

23.508

Liquide middelen

290

476

Overlopende activa

14.928

11.536

Totaal borg- of garantstellingen

127.866

112.726

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39